Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/518 av 26. mars 2015 om godkjenningen av preparatet av Entereococcus faecium NCIMB 10415 som fôrtilsetningsstoff til livkylling, fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og fjørfearter av mindre økonomisk betyding til liv og som endrer forordning (EU) nr. 361/2011 om tilpasningen til fôr med koksidiostatika (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/518 of 26 March 2015 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus feacieum NCIMB 10415 as a feed additive for chickens reared for laying, minor poutlry species for fattening and minor poultry species reared for laying and amending Regulation (EU) No 361/2011 as regards the compatibility with coccidiostats (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om godkjenning av utvidet bruksområdet for et mikroorganismepreparat og om at preparatet kan brukes i fjørfefôr som inneholder visse koksidiostatika, der de er tillatt. Preparatet består av levedyktige celler av Enterococcus faecium NCIMB 10414, og den er ikke genmodifisert. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i slaktekyllingfôr og i fôr til kalv, kje, smågris, slaktegris, katt og  hund, og det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Utvidelsen gjelder bruk i fôr til livkylling (skal bli verpehøner) og til fjørefearter av mindre økonomisk betydning både til slakt og til liv. Til slaktekylling er preparatet tillatte brukt i fôr som inneholder visse koksidiostatika, Tilsvarende bruk er  også foreslått godkjent til livkylling og de andre fjørfartene. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og det utvidede bruksområdet. De finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.  Det skal omsettes i "coated" form eller i mikrokapsler. Minste tillatte innhold for at det skal ha ønsket effekt på fordøyeligheten av fôr er 3x10 8 KDE/kg fullfôr til alle fjørfeartene.Forordning (EU) nr. 361/2011, som godkjenner til bruken i slaktekyllingfôr, er endret. Det føyes til at preparatet kan brukes i fôr som inneholder noen koksidiostatika. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. april 2025.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Å utvide bruksområdet for et preparat kan være praktisk for fôrindustrien. Da kan  preparatet brukes i mange ulike fôrblandinger og lagerhold og kostnader kan reduseres. Siden koksidiostatika fortsatt er i bruk i fjørfefôr, vil det være gunstig å kunne bruke det omsøkte preparatet i fôr som inneholder koksidiostatika. Da vil en vil samtidig kunne bedre fordøyeligheten av fôret og minske problemene med koksidier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne.- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utvidelse av godkjenningen for et preparat som er EFSA-vurdert og godkjent til mange dyrearter allerede, er helt kurant å kunne bruke til flere fjørfearter enn slaktekylling. Bedre fôrutnyttelse, som preparatet kan bidra til, er en økonomisk viktig egenskap i all husdyrproduksjon.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0518
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 21.04.2015
Dato returnert standardskjema: 21.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 176/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.03.2015
Høringsfrist: 24.04.2015
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen