Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/502 av 24. mars 2015 om godkjenningen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fôrtilsetningsstoff til melkekuer (innehaver av godkjenning Micro Bio-system)

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/502 of 24 March 2015 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 as a feed additive for dairy cows (holder of the authorisation Micro Bio-system)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsaken er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et mikroorganismepreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til melkekuer. Det er produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404, og den er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preapratet og finner at det er trygt i bruk. Det har også potensial til å øke melkeproduksjonen, og minste tillatte mengde er 4,4x10 8 KDE/kg fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Anbefalt mengde av tilsetningsstoffet er 1x10 10 KDE/ku/dag. Det er ingen helse- eller miljømessige betenkeligheter med å bruke preparatet. Godkjenningen gjelder til 14.april 2025, og den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, mat og fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet kan ha en viss effekt på melkeytelsen, og det kan derfor være interessant for fôrindustrien å ta det i bruk. Det vil sannsynligvis være avgjørende om kundene etterspør fôr med et tarmstabiliserende preparat  eller industrien vil bruke preparatet som et konkurransemoment. Uansett vil et nytt tilsetningsstoff kunne gjøre fôrblandingen dyrere, og det vil bli en kost/nytte-vurdering for melkeprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødpartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Et mikorobiologisk preparat som har potensial til å øke ytelsen hos melkekuer, kan være et aktuelt fôrtilsetningsstoff. Om det blir tatt i bruk i Norge vil avhenge av prisen på preparatet og prisen og etterspørsel etter fôr som inneholder det. Det er ingen spesielle krav til bruken av preparatet, når målgruppen og mengder tillatt i fôr overholdes.

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0502
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0502

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 21.04.2015
Dato returnert standardskjema: 21.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 176/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.03.2015
Høringsfrist: 24.04.2015
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen