Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr 2015/489 av 23. mars 2015 om godkjenningen av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/489 of 23 March 2015 concernig the the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et organisk selenpreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er produsert av en ikke genmodifisert mikroorganisme, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, og er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk, når grensen for største tillatte innhold av  selen i fôret er totalt 0,5 mg/kg fullfôr. Av dette kan organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg fullfôr. Grenseverdiene er de samme for alle godkjente selenpreparater. Preparatet skal inneholde 2-2,4 g selen/kg  og av det skal over 98% være organisk selen. Det er også stilt krav om at potensialet for selenstøv i lufta skal være < 0,2 mg/m3 luft når preapratet håndteres. Selv om preparatet inneholder aminosyren methionin, er mengden den vil utgjøre i en fôrrasjon så liten at aminosyreeffekten er ubetydelig. En godkjenning vil gjelde i ti år fra rettsakten blir kunngjort i Official Journal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrprodusentene vil få et nytt godkjent organiske selenpreparat, og det gir dem flere tilsvarende preparater å velge blant. Om de velger dette selenmethionin-preparatet vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne.- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakt som er foreslått vil gi godkjenning til enda et organiske selenpreparat. Det åpner for konkurranse i markedet og gir fôrindustrien større valgmuligheter. Det er ingen endringer i betingelsene for bruk av organiske selenpreparater. Å ta hensyn til industriarbeiderenes helse ved å sette krav til innhold av selenstøv i lufta er et positivt miljøtiltak.

Mattilsynet anserforslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0489
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0489

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 21.04.2015
Dato returnert standardskjema: 21.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 176/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.03.2015
Høringsfrist: 24.04.2015
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen