Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RoHS 2/Cd-display

C(2015) 383 final - Kommisjonens delegerte direktiv xx/xx/EU av 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bruk av kadmium i belysnings- og skjermsystemer

Commission Delegated Directive xx/xx/EU of 30 January 2015 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in illumination and display lightning applications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter. Kadmium kunne benyttes i fargekonverterende II-VI-lysdioder til bruk i halvlederbaserte belysnings- og skjermsystemer frem til 1. juli 2014. Fristen for unntak forlenges siden det foreløpig ikke er teknisk mulig å erstatte kadmium i dette bruksområdet. Videre har disse fargekonverterende lysdioder et betydelig fortrinn når det gjelder lavt energiforbruk og fargeegenskaper. For å skille mellom bruk i belysningssystemer og bruk i skjermsystemer deles unntaket i to;

Gyldighetsperioden for punkt 39 (heretter punkt 39 a) i vedlegg III forlenges frem til 30. juni 2017 for å sikre rettssikkerheten og gi belysningssektoren mulighet for å forske videre på lysdioder. Punkt 39 b - bruk av kadmium i kadmiumbasert halvledernanokrystall lysdioder, som kan ”downshifte” og benyttes i skjermsystemer, unntas fra forbudet frem til 30. juni 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endringer av kap. 2a, vedlegg 1, i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen