Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - AFS Baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/251 av 13. februar 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/251 of 13 February 2015 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser; både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter av gris. I beslutning 2014/709/EU listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest, og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy risiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Beslutning 2015/251/EU endrer beslutning 2014/709/EU. Nye utbrudd i landene Estland, Latvia og Litauen gjør at listeførte landområder i ulike soner må justeres. Samtidig spesifiseres unntaket om at fersk svinekjøtt og kjøttprodukter av svinekjøtt under visse vilkår, kan sendes til andre medlemsland og også tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning 2014/709/EU og 2015/251/EU er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning 2015/251/EU medfører derfor ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/251/EU
Celexnr.: 32015D0251

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker