Vet - HPAI USA - import av kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/252 av 13. februar 2015 om endring av bilag II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysninger om USA i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttprodukter og behandlede maver, blærer og tarmer til Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/252 of 13 February 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for the United States in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i USA i desember 2014 medfører at krav til import av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra de affiserte delene av USA skjerpes. Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at USA regionaliseres i forbindelse med utbruddet av HPAI. Videre skjerpes kravene til behandling av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra de affiserte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/252/EU
Celexnr.: 32015D0252

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: