Vet - Newcastle disease Israel, HS-koder - import kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/216 av 10. februar 2015 om endring av beslutning 2000/572/EF som angår henvisningen til det harmoniserte system (HS) i standardsertifikatet for tilberedt kjøtt og om endring av beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om Israel på listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/216 of 10 February 2015 amending Decision 2000/572/EC as regards the reference to the Harmonised System (HS) in the model certificate for meat preparations and amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Israel in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Til tross for bekjempelse er det fortsatt en rekke utbrudd med Newcastle disease i Israel. Viruset sirkulerer fortsatt i landet. På bakgrunn av dette, skjerpes krav til import av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra Israel.  Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at  kravene til behandling av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra staten Israel skjerpes.

Videre spesifiseres det at definisjonen av staten Israel ikke inkluderer områdene Golanhøyden, Gaza, Øst-Jerusalem og Vestbredden i en fotnote til vedlegget.

Vedlegg II og III av beslutning 2000/572/EF er helsesertifikater som skal medfølge henholdsvis import og transitt av tilberedt kjøtt. I disse helsesertifikatene tilføyes KN-koden 02.07 som ansees å være mer dekkende for visse forsendelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/216/EU
Celexnr.: 32015D0216

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker