Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-pt-15-carbon-dioxide

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/292 av 24. februar 2015 om godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 15

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/292 of 24 February 2015 approving carbon dioxide as an active substance for use in biocidal products for product-type 15

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til forordningen ble godkjent av den faste komiteen for biocidprodukter (Standing Committee on Biocidal Products) 14.11.2014. Rettsakten ble vedtatt 24. februar 2015.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) 2015/292 godkjenner karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypen 15. Produkttype 15 omfatter fuglebekjempelsesmidler.

Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter med karbondioksid til bruk i produkttype 15 gis med følgende betingelser:

Produktet skal bare leveres til og brukes av profesjonelle brukere.

For å beskytte brukerne skal egnede tiltak gjennomføres inkludert om nødvendig tilgjengelighet av personlig verneutstyr.

Det skal gjøres egnede tiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til behandlingsområdet.

Appliseringsdoser og bruksveiledninger skal sikre at fuglene drepes uten unødvendig lidelse.

For å redusere bruken av produktet til et minimum, skal det angis som betingelser for bruk at karbondioksid skal brukes som siste utvei i en integrert behandlingsstrategi.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordningen skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0292
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R0292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2015
Frist returnering standardskjema: 24.02.2015
Dato returnert standardskjema: 24.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 18.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.05.2015

Lenker

Til toppen