Biocid-pt-18-Bacillus-sphaer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/417 av 12. mars 2015 om godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/417 of 12 March 2015 approving Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, strain ABTS1743 as an active substance for use in biocidal products for product-type 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til forordningen er godkjent av den faste komiteen for biocidprodukter (Standing Committee on Biocidal Products) 14.11.2014. Forordning (EU) 2015/417 ble vedtatt 12. mars 2015.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 omfattes av denne listen. Denne godkjenningen omfatter kun en bestemt form av Bacillus sphaericus, Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 og, ikke andre stoffer som oppfyller definisjonen av Bacillus sphaericus.

Forordning (EU) 2015/417 godkjenner Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypen 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter med Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 til bruk i produktgruppe 18 gis med følgende betingelser:
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Hvor eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.
For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2015/417 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Forordning (EU) 2015/417 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0417
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R0417

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2014
Frist returnering standardskjema: 20.01.2015
Dato returnert standardskjema: 20.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.06.2015