Cableways Regulation

Taubaneforordningen

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 9. mars 2016, og ble tatt inn i EØS-avtalen 23 mars 2018. Den er gjennomført i norsk rett ved 19.04.2018 nr. 618 Forskrift om endring forskrift i om taubaner.

Sammendrag av innhold

Forordning som endrer direktiv 2000/9/EF. Rettsakten endres fra direktiv til forordning i tråd med EU Kommisjonens målsettinger om at rettsakter som er basert på "ny metode" blir ensartet implementert i hele EØS. 

Den nye rettsakten avklarer/presiser virkeområdet. Det framgår klart at den ikke gjelder flytting av taubaner innenfor EØS-området eller at den får virkning på sikkerhetskomponenter og delsystemer som allerede er plassert på markedet i EØS. De nåværende unntakene for taubaneinstallasjoner som benyttes til fritidsaktiviteter i parker og tivoli gjelder opprettholdes, likeledes presiseres det at såkalte vannskitrekk faller utenfor. Unntaket for taubaneinstallasjoner som er ment til landbruks- og industriell bruk opprettholdes, taubaneinstallasjoner ment for bruk til fjellhytter og hus unntas. Unntaket for kjettingdrevne installasjoner og drivhjul installasjoner opprettholdes ikke, siden disse installasjonene likevel ikke faller inn under definisjonen til rettsakten.

Forordningen samordnes med den såkalte "varepakken" av 2008, som er gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven.

Den nye rettsakten samkjører bestemmelsene for samsvarsvurderinger fra delsystemer med allerede eksisterende samsvarsvurderinger for sikkerhetskomponenter.  Forordningen introduserer også CE- merking for delsystemer og styrker tekniske kontrollorganers (NoBoenes) rolle samt kravene som stilles til dem.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift av 21.6.2017 nr. 906 Forskrift om taubaner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, selv om markedstilsynet også utvides til å gjelde delsystemer.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn ser positivt på de foreslått endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkeretsnivå for taubaner i Europa.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Samferdselsdepartementet støtter Jernbanetilsynets vurdering vedr. at de foreslåtte endringene i forordningen vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkeretsnivå for taubaner i Europa.

Samferdselsdepartementet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

I utkast til forskrift om taubaner som Statens jernbanetilsyn sendte på høring 6. februar med høringsfrist 6. mai 2016, ble det tatt høyde for de endringer som omgjøringen fra direktiv til forordning medfører ved at direktivets bestemmelser ble lagt i et eget kapittel som kunne erstattes med forordningen når denne skal implementeres i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)187
Rettsaktnr.: 2016/424/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/9/EF
Celexnr.: 32016R0424

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2016
Frist returnering standardskjema: 25.07.2016
Dato returnert standardskjema: 19.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.04.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.05.2018

Lenker