Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i formel for beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg, jf vedlegg II til rammedirektivet om avfall

Kommisjonsdirektiv 2015/1127/EU av 10. juli 2015 om endring i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver

Commision Directive 2015/1127/EU of 10 July 2015 amending Annex II to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt 11. juli 2015.

2015/1127/EU Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsdirektiv 2015/1127/EU endres vedlegg II til direktiv 2008/98/EF om avfall. Vedlegg II inneholder en ikke-uttømmende liste over gjenvinningsmetoder – herunder bruk av avfall i hovedsak som brensel eller annen energikilde (R 1). Det følger av dette vedlegget at forbrenningsanlegg for behandling av kommunalt avfall bare regnes som anlegg for gjenvinning dersom anleggets energieffektivitet regnet ut etter en bestemt formel overstiger en viss terskel.

Ved direktiv 2015/1127/EU tilpasses formelen for energieffektivitet slik at den tar hensyn til klimaforholdene på det stedet hvor forbrenningsanlegget er plassert. Energimengdene, som rent teknisk kan produseres og utnyttes, påvirkes av lokale klimaforhold. Ved å innføre en klimakorrigeringsfaktor vil noen forbrenningsanlegg for sluttbehandling automatisk bli å anse som anlegg for gjenvinning. Klimakorrigeringsfaktoren vil ikke kunne benyttes for norske anlegg på grunn av kaldt klima.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Direktivet medfører trolig ikke behov for endringer i norsk regelverk, da formelen for energieffektivitet i vedlegg II direktiv 2008/98/EF ikke er nedfelt i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge ettersom norske anlegg ikke vil kunne benytte klimakorreksjonsfaktoren som gjør at det stilles lavere krav til energieffektivitet. Rettsakten vil derfor ikke påvirke avgjørelsen om et norsk anlegg regnes som et gjenvinningsanlegg eller ikke.

Vurdering

Klima- og miljødepartementet har vurdert Kommisjonens forslag til direktiv til å være EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten – direktiv 2008/98/EF – er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1127
Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF
Celexnr.: 32015L1127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2014
Frist returnering standardskjema: 11.02.2015
Dato returnert standardskjema: 11.02.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen