Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i felleskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/7 av 6. januar 2015 om godkjenning av helsepåstander andre enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) 2015/7 of 6 January 2015 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkast til rettsakt ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 16. mai og 22. september 2014. Europakommisjonens utkast til forordning var deretter til avstemning på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 17. oktober 2014. Rettsakten fikk tilslutning av medlemsstatene med flertall på SCoPAFF 17. oktober 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 6. januar 2015 og publisert i "Official Journal" 7. januar 2015 og trådte i kraft i EU den 27. januar 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstander føres opp i fellesskapslisten (også kalt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller et varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

Den godkjente helsepåstanden som denne rettsaken gjelder, omhandler karbohydrater og gjenoppretting av en normal muskelfunksjon etter høyintensiv og/eller langvarig fysisk aktivitet. EFSA har gitt en positiv vurdering til sammenhengen mellom påstandens ordlyd og virkestoffet (Q-2013-00234). Målgruppen for helsepåstanden er voksne som har utført hard fysisk trening (atleter). Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som blant annet sier at påstanden kun kan brukes på produkter som er rettet mot målgruppen (voksne/atleter) som har utført langvarig og høy fysisk aktivitet. Bruksbetingelsene setter også begrensinger ved at forbrukerne skal informers om at effekten oppnås ved et inntak av karbohydrater fra alle kilder på 4 g/kg kroppsvekt innen de fire første timene og ikke senere enn seks timer etter treningen. Denne mengden karbohydrater vil for en voksen mann på 70 kg tilsvarer 280 g karbohydrater som må inntas innen det gitt tidsintervallet. Det vil kun være spesial designet produkter som vil kunne oppfylle kravene i påstandens bruksbetingelser og som påstanden vil kunne gjelde for.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om karbohydrater og rekonvalesens etter hard fysisk aktivitet såfremt bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På arbeidsgruppemøter for helsepåstander ble bruksbetingelsene og målgruppen for helsepåstanden diskutert. Mange medlemsstater ønsket å sette tydelige begrensinger til helsepåstanden og ønsket også at målgruppen for helsepåstanden kun var rettet mot voksne og ikke barn.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0007
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R0007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2015
Frist returnering standardskjema: 20.02.2015
Dato returnert standardskjema: 20.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 249/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.11.2014
Høringsfrist: 09.01.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen