Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/264 av 18. februar om godkjenning av neohesperidin- dihydrochalcon som fôrtilsetningsstoff til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/264 of 18 February concerning the authorisation of neohesperidine dihydrochalcone as a feed additive for sheep, fish, calves and certain categories of pigs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av neohespiridin dihydrochalcone som tilsetningsstoff i fôr til sau, hund, kalv, smågris og slaktegris og førstgangs godkjenning i fôr til fisk. Preparatet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Stoffet finnes i fast form og skal ha en renhet på minst 96 %. Det er satt felles grenseverdi på 35 mg/kg fullfôr for største innhold i fôr til alle dyrearter det er godkjent for. Analysemetode er angitt. Tilsatt i fôr finner EFSA bruken trygg og at det kan øke fôropptaket hos artene preparatet godkjennes for. Re-godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 11. mars 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Re-godkjenningen medfører bare at preparatet fortsatt kan benyttes som tidligere.

Det gis en overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet og er produsert og merket før 11. september 2015 kan brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen betyr at de som produserer og benytter seg av preparatet idag kan fortsette med dette som før. Det er positivt og ressursvennlig at det gis overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet og er produsert og merket etter tidligere godkjennelse kan brukes opp.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0264
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0264

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2015
Frist returnering standardskjema: 05.03.2015
Dato returnert standardskjema: 20.02.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2015
Høringsfrist: 03.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker