Legemidler til dyr

Forslag til forordning vedrørende legemidler til dyr

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i parlament og råd. Endelig vedtakelse forventes først i 2017.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 8. september 2014 utkast til nytt regelverk for veterinære legemidler. Forslaget er sendt Parlament og Råd.  Forslaget baserer seg i stor grad på det eksisterende regelverket for veterinære legemidler (direktiv (2001/82/EF) som senere er endret).  I dette faktanotatet belyses derfor endringer av betydning sammenlignet med eksisterende regelverk.

Gjennom forslaget oppheves dette regelverket og erstattes av en forordning. Formålet med forslagene er å

 • Øke tilgjengeligheten av veterinære legemidler
 • Effektivisere godkjenningsordningene
 • Stimulere til økt konkurranseevne og innovasjon
 • Et mer effektivt indre marked
 • Adressere folkehelserisikoen ved antimikrobiell resistens.

Forordningen regulerer markedsføringstillatelse (MT), tilvirkning, import, eksport, anskaffelse, levering, legemiddelovervåkning, tilsyn og bruk av veterinære legemidler.

 • Det stilles fortsatt krav om MT før markedsføring, men denne er nå gyldig i en ubegrenset periode.
 • Kravene til søknadens innhold fremgår av artikkel 7.
  • For antibiotika stilles det krav om at søknaden skal vedlegges dokumentasjon vedrørende risiko for folk og dys helse ved bruk av legemidlet i dyr og risikoreduserende tiltak for å hindre utvikling av antibiotikaresistens.

 • Forordningen stiller krav om godkjenning av kliniske studier hvor vurderingen skal ta hensyn til internasjonale standarder.
 • Forordningen forenkler merking av legemidler som skal bidra til enklere oversetting og reduserte kostnader samtidig som det skal bidra til flerspråklige pakninger.
 • Forlenget beskyttelse mot generisk konkurranse som incentiv til å utvikle nye legemidler.
  • 10 års-regelen beholdes for legemidler til storfe, sau, gris, kylling, hunder og katter,
  • Men 14 år for nye antibiotika til disse artene.
  • 14 år for øvrige dyr som fisk.
  • Dokumentbeskyttelsen kan forlenges til maksimalt 18 år som følge av godkjenning til nye arter.
  • For legemidler til bier er dokumentbeskyttelsen 18 år.

 • Kommisjonen gis rett til å begrense eller forby bruk av antibiotika i dyr for å sikre at disse fortsatt har effekt på sykdom hos mennesker.
 • Sentral godkjenningsprosedyre åpnes for alle veterinære legemidler.
 • Berørte land vil etter forslaget ikke motta selve søknaden, kun referanselandets utredning og forslag til informasjon.
 • Myndighetense koordineringsgruppe for gjensidig anerkjennelsesprosedyre og desentralisert prosedyre CMD(V) vil etter forslaget kunne fatte flertallsvedtak om at MT skal gis.
  • Ikke lenger adgang til å løfte saken til EMA med etterfølgende kommisjonsbeslutning.

 • Reduserte krav til dokumentasjon av legemidler beregnet på begrensede marked.
  • Begrenset marked definert ut i fra art.
  • Storfe, sau, gris, kylling, hunder og katter faller utenfor definisjonen av begrenset marked.
  • En slik MT er kun gyldig i tre år og må fornyes.
  • Legemidler til fisk vil omfattes av denne regelen om begrenset marked.

 • Opprettelse av en europeisk felledatabase for veterinære legemidler, med full tilgang for myndighetene, egen produkttilgang for industrien, og tilgang til godkjenninger med tilhørende pakningsinformasjon for allmennheten.
 • Myndighetene må samle og rapportere data om salg og bruk av antibiotika.
 • Krav om å etablere nasjonal regulatorisk veiledningstjeneste ovenfor små og mellomstore virksomheter.
 • Regelverket for endringer av markedsføringstillatelser blir spesifikt for veterinære legemidler og kravet til godkjenning av endringer skal fastsette basert på risikovurdering.
  • Kun endringer av betydning for effekt og sikkerhet vil kreve forhåndsgodkjenning.
  • Kommisjonen skal vedta en rettsakt som inneholder en liste over endringer som skal underlegges slik vurdering.

 • Krav til legemiddelovervåkning fastsettes basert på risiko.
  • Kravet om å sende inn periodiske sikkerhetsoppdateringer opphører.
  • Større ansvar legges på myndighetene for å avdekke nye bivirkninger.

 • Ny prosedyre for harmonisering av nasjonale preparatomtaler.
 • Det foreslås regler om reklame for veterinære legemidler
  • Forbud mot reklame for reseptpliktige legemidler til allmennheten
  • Reglene langt mindre detaljert enn på humansiden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

En forordning gjennomføres ved henvisning. I dag er reglene om veterinære legemidler i stor grad basert på direktivbestemmelser om er inntatt i blant annet legemiddelforskriften. Det vil være behov for et betydelig opprydningsarbeid i norsk regelverk som følge at av reglene gis ved forordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er i vesentlig grad basert på gjeldende regelverk for godkjenning og bruk av legemidler. De viktigste endringene er beskrevet over.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2014)558
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen