Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rekommandasjon om TSI-samsvar for eksisterende jernbanelinjer

Kommisjonsrekommandasjon 2014/881/EU av 18. november 2014 om en prosedyre for å vise i hvilken grad eksisterende jernbanestrekninger oppfyller de grunnleggende kravene i tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Commission Recommendation 2014/881/EU of 18 November 2014 on the procedure for demonstrating the level of compliance of existing railway lines with the basic parameters of the technical specifications for interoperability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble publisert i EU-tidende 12. desember 2014.

EFTA-sekretariatet sendte 18. desember 2014 forespørsel til transportarbeidsgruppen om det var synspunkter på EØS-relevansen. Fristen for tilbakemelding var 9. januar 2015. Både Island, Liechtenstein og Norge har gitt tilbakemelding om at den ikke anses EØS-relevant, da tilsvarende gjaldt for rekommandasjon 2011/622/EU som nå avløses.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsrekommandasjon 2014/881/EU av 18. november 2014 om en prosedyre for å vise i hvilken grad eksisterende jernbanestrekninger oppfyller de grunnleggende kravene i tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (rekommandasjonen) ble publisert i EU-tidende 12. desember 2014. Den er gitt for å oppstille en felles frivillig fremgangsmåte for å vise eksisterende jernbanelinjers samsvar med de grunnleggende kravene i TSI infrastruktur og TSI energi, slik at det er enkelt å kunne avgjøre om TSI-baserte kjøretøyer kan trafikkere disse strekningene. Rekommandasjonen erstatter rekommandasjon 2011/622/EU, som viser til tidligere versjoner av TSIene.

Rekommandasjonens vedlegg angir nærmere den prosedyren som følges for å kunne erklære i infrastrukturregisteret hvilke strekninger som er i samsvar med TSI infrastruktur og TSI energi. Hvilke parametere som skal vurderes er angitt i tabeller.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rekommandasjon 2011/622/EU ble ikke vurdert som EØS-relevant, og er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Denne rekommandasjonen medfører ingen formelle endringer, og vurderingen av EØS-relevans kan derfor bli den samme som før.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det følger ingen kostnader eller byrder med rekommandasjonen, siden den ikke er obligatorisk. Hvis man skal vise samsvar med kravene i TSI infrastruktur og TSI energi for eksisterende strekninger, vil det være besparende å følge prosedyren i rekommandasjonen siden den er harmonisert og vil medføre et styrket grunnlag for å kunne avgjøre hvilke kjøretøy som kan trafikkere disse strekningene.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har ikke sendt rekommandasjonen til uttalelse eller på høring. Rekommandasjon 2011/622/EU ble sendt til Jernbaneverket til uttalelse, og det kom da ikke inn merknader.

Vurdering

For rekommandasjon 2011/622/EU ble EØS-relevansen vurdert. Man kom da til at det ikke var nødvendig å ta rekommandasjonen inn i EØS-avtalen, da den ikke var ansett som EØS-relevant i vid forstand. Den er ikke bindende overfor medlemsstatene, og angir en fremgangsmåte for en frivillig oppføring av informasjon i infrastrukturregisteret. Dette er informasjon som ikke er obligatorisk fordi det gjelder for strekninger som allerede er tatt i bruk og som ikke behøver en ny tillatelse. TSIene kommer ikke til anvendelse på disse strekningene. Den kan derfor ikke sies å være EØS-relevant i snever forstand. Spørsmålet er så om den kan anses å være EØS-relevant i vid forstand, slik at den kan innlemmes i EØS-avtalen hvis forholdene tilsier det. Tematisk sett faller den inn under EØS-avtalens saklige og geografiske virkeområde, siden den angir en metode for å avgjøre om TSI-baserte kjøretøy kan trafikkere eksisterende jernbanestrekninger. Dette vil igjen styrke jernbanesystemets samtrafikkevne, hvilket er hovedformålet med direktiv 2008/57/EF. På den annen side vil ikke rekommandasjonen ha noen egen betydning for etterlevelsen av eksisterende forpliktelser etter EØS-avtalen, da den angitte metoden er frivillig å følge for situasjoner der regelverket ikke kommer til anvendelse. Det vil derfor ikke ha noen hensikt å ta rettsakten inn i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn mener rekommandasjonen like gjerne kan publiseres som en veiledning eller et supplement til TSI infrastruktur.

Tilsvarende vurdering kan gjøres gjeldende nå for den nye rekommandasjonen. Rekommandasjonen anses derfor ikke EØS-relevant i den forstand at den tas inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/881/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32014H0881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2014
Frist returnering standardskjema: 09.01.2015
Dato returnert standardskjema: 09.01.2015
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen