Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering av Safety List

Forordning 1318/2014 - oppdatering av oversikten over flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

Regulation 1318/2014 amending the Community list of air carriers which are subject to an operation ban within the community

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.


Forordning 1318/2014 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 16. desember 2014 nr. 1709 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.
 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014 og nå altså 1318/2014.


Kommisjonsforordning (EU) nr 1318/2014 er den tjuefjerde oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.


Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 25. til 27. november 2014.


Alle operatører (flyselskaper) som er sertifisert i Libya står nå på sikkerhetslistens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke lenger kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.


Alle operatører (flyselskaper) som er sertifisert i Indonesia (med unntak for 5 operatører), Mosambik, og Nepal står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. Disse statene har nå sertifisert til sammen 13 nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.


Luftfartsmyndighetene i Kazakhstan, Kirgisistan, Nepal og São Tomé og Príncipe har trukket tilbake AOC fra til sammen 19 operatører (flyselskaper) som stod på Anneks A. Disse operatørene (flyselskapene) er derfor fjernet fra Anneks A.


Air Madagascar fra Madagaskar står fra tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. De har tidligere hatt tillatelse til å fly et begrenset antall fly av typen B 737 og ATR 72/42 til medlemslandenes flyplasser. Air Madagascar kan nå fly alle deres fly av typen B 737 og ATR 72/42 til medlemslandenes flyplasser.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1318/2014
Celexnr.: 32014R1318

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen