Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

POPS-vedl-IV-V

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1342/2014 av 17. desember 2014 om endring av vedleggene IV og V til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 17. desember 2014, og trer i kraft i EU 18. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. På det fjerde partsmøtet under Stockholmkonvensjonen i 2009 ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i vedleggene til konvensjonen. For to stoff/stoffgrupper, bromdifenyletere (BDEer) og PFOS, var det behov for en vurdering av supplerende vitenskapelige data om mengder og konsentrasjoner i produkter og avfall. Det ble derfor nødvendig å fastsette maksimale konsentrasjonsgrenser for disse for å hindre utslipp. På det 27. møtet i Executive Body i Langtransportkonvensjonen i 2009 ble heksaklorbutadien, polyklorerte naftalener og kortkjedete klorparafiner lagt til i protokollen. På det femte partsmøtet i Stockholmkonvensjonen i 2011 ble endosulfan inkludert i listen over persistente organiske miljøgifter, som med noen unntak skal avvikles globalt. På bakgrunn av disse beslutningene i 2009 og i 2011, er det nødvendig å oppdatere vedleggene IV og V i forordning (EF) nr. 850/2004. Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallshåndtering og konsentrasjonsgrenser. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og spesielle betingelser for behandling av avfallet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften. En gjennomføring av forordning (EU) nr. 1342/2014 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1342/2014 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1342/2014
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32014R1342

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2014
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 26.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 90/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.03.2015
Høringsfrist: 20.04.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 07.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2015

Lenker

Til toppen