REACH/XVII/bly

Kommisjonsforordning (EU) 2015/628 av 22. april 2015 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bly og blyforbindelser

Commission Regulation (EU) 2015/628 of 22 April 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards lead and its compounds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til kommisjonsforordning ble godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4. desember 2014. Forordning (EU) 2015/628 ble vedtatt 22. april 2015.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/628 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Sverige utarbeidet dokumentasjon (Annex XV dossier) som viser at spesielt små barn (under 36 måneder) vil kunne eksponeres for bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter.Gjennom forordningen innføres derfor restriksjoner på bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter og deler av slike som det med rimelighet kan antas at barn vil kunne putte i munnen. Unntatt fra restriksjonene er krystallglass, emalje og edelstener hvor migrasjonen er vurdert til å være lav. Nøkler, låser, hengelåser, musikkinstrumenter er foreløpig unntatt fra restriksjonen siden det ikke foreligger fullgode alternativer. Religiøse produkter og visse typer batterier er foreløpig også unntatt, siden effektene av restriksjoner for disse produktene ennå ikke er fullt ut vurdert. Ved forordning (EU) 2015/628 utvides regulering av bly og blyforbindelser til å omfatte forbrukerprodukter som barn kan putte i munnen (endringer i post 63 i vedlegg XVII).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU)2015/628 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/628 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Forordning (EU) 2015/628 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0628
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32015R0628

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2015
Frist returnering standardskjema: 24.04.2015
Dato returnert standardskjema: 24.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 181/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.02.2015
Høringsfrist: 10.04.2015
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 11.07.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.07.2015

Lenker