Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regulering av Quaternium-15

Kommisjonsforordning (EU) nr. XXXX om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission regulation (EU) No../.. of XXX amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Denne rettsakten foreslås behandles gjennom "hurtigprosedyren". Rettsakten under diskusjon i EU Kommisjonen, men ikke vedtatt eller publisert i Official Journal enda. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.
 
 

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten foreslås behandles gjennom "hurtigprosedyren".

Stoffet methenamin-3-chlorallylochlorid, som er oppført i den internasjonale nomenklatur for kosmetiske bestanddeler (INCI) under navnet quaternium-15, som på nåværende tidspunkt er godkjent som konserveringsmiddel under post 31 i vedlegg V til kosmetikkforordningen/kosmetikkforskriften når det anvendes i en konsentrasjon på maks 0,2 (w/w) vektprosent i bruksklart produkt.

Quaternium-15 er klassifisert som CMR-stoff klasse 2 (karsinogent, mutagent eller toksisk for reproduksjon), etter forordning for klassifisering, merking og pakking av kjemiske stoffer (forordning (EU) nr. 1272/2008). I følge kosmetikkforordningen (EU) nr. 1223/2009, artikkel 15 (1), skal alle stoffer som får denne klassifiseringen automatisk forbys i kosmetikk. Quaternium-15 ble derfor forbudt i kosmetikk ved stoffets klassifisering 1. desember 2010.

Et unntak fra regelen om automatisk forbud, er om et CMR-stoff klasse 2 vurderes av EUs "vitenskapskomite for forbrukerprodukter" (SCCS) og blir funnet trygt til bruk i kosmetikk. Quaternium-15 har vært vurdert av SCCS, som har konkludert med at stoffet ikke kan benyttes trygt i kosmetikk. På bakgrunn av klassifisering og SCCS’ vurderinger foreslås derfor følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg:

• Quaternium-15 forbys ved at det fjernes fra positivlisten for konserveringsmidler (vedlegg V).
• Quaternium-15 består av to former, en cis og en trans, hvor kun cis-formen er CMR-klassifisert. Begge former omfattes allikevel av forbudet, da trans ikke er kjent å forekommer alene uten cis-formen.
• Quaternium-15 føres ikke opp på kosmetikkforordningens forbudsliste (vedlegg II), da stoffet er automatisk forbudt gjennom CMR klassifiseringen.

For Quaternium-15 er det foreslått at forbudet mot å produsere nye produkter som inneholder stoffet gjelder fra den dagen regelendringen trer i kraft i EU (20 dager etter publikasjon i Official Journal). Det gis deretter en frist på 6 måneder for å fjerne produkter som alt er på markedet.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser
Forordningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg V) og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv

Reguleringsforslagene foreslår å forby Quaternium-15. Dette kan ha negative konsekvenser for næringen, det være seg i form av behov for reformuleringer av produktets sammensetning eller kassering av produkter. For å minske slike tap, er  det gitt en overgangstider hvor næringen får tid til å reformulere produktene eller selge ut produkter fra lager. Overgangstiden er utarbeidet i nært samarbeid med næringen og er en avveining av hvor vanskelig det er å substituere stoffet som forbys opp mot stoffets helserisiko.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer at forbudet er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1223/2009

Norsk regelverk

Høringsstart: 19.12.2014
Høringsfrist: 06.02.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen