Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten - fo (EU) 2015/1102

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1102 av 8. juli 2015 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) No 2015/1102 of 8 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten.

For de fem stoffene 1-metylnaftalen (FL nr. 01.014), furfurylmetyleter (FL nr. 13.052), difurfurylsulfid (FL nr. 13.056), difurfuryleter (FL nr. 13.061) og etylfurfuryleter (FL nr. 13.123), er data ikke blitt fremskaffet innen fristen 30. juni 2014. Derfor bør disse aromastoffet fjernes fra unionslisten.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder de fem nevnte aromastoffene og som er lovlig markedsført eller merket innen 9 måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Utkast til rettsakten har vært hørt. Det kom fire innspill, hvor ingen hadde merknader til utkastet til rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1102
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32015R1102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2015
Frist returnering standardskjema: 24.07.2015
Dato returnert standardskjema: 29.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2014
Høringsfrist: 15.01.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen