Endring grenseverdier bly i mat

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1005 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder maksimale grenseverdier for bly i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer noen eksisterende og innfører nye grenseverdier for bly i næringsmidler. EFSA gjennomførte en risikovurdering av bly i 2010 hvor konklusjonen var at den eksisterende verdien for tolerabelt inntak ikke beskytter voksne eller barn. Codex er i ferd med å revidere grenseverdiene for bly i sine standarder på bakgrunn av at JECFA har kommet til den samme konklusjonen. Kommisjonen valgte derfor å forsøke å bidra til en redusert eksponering i befolkningen gjennom denne regelverksendringen. Får å beskytte barn i enda større grad senkes grenseverdiene i eksisterende kategorier barnemat samtidig som det etableres nye. Videre viser data at unntakene for en del frukt og grønnsaker i forhold til de generelle grenseverdiene ikke lenger er nødvendige. Noen av verdiene i hovedkategoriene har også vært også mulig å senke. Siden det innimellom rapporteres om svært høye nivåer i honning og som dermed skaper handelshindringer, har Kommisjonen også inkludert denne kategorien i rettsakten. De nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser, verken for myndighetene ellers de relevante næringsmiddelprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en del av tiltakene for å redusere eksponeringen for bly i den europeiske befolkningen. Mat bidrar vesentlig til totalinntaket, og Mattilsynet mener at de nye grenseverdiene er fornuftige, særlig er det viktig at kravene til barnemat er skjerpet.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1005
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32015R1005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 11.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 21.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker