EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester

Kommisjonens gjennomføringsforordning med spesifikasjoner om formatet til EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester

Commision Implementing Regulation laying down specifications relating to the form of the EU trust mark for qualified trust services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 23. mai 2015.

Sammendrag av innhold

Europaparlamentets- og rådsforordning nr. 910/2014 (EU om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS -forordningen) har som formål å skape et felles grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere virksomheter og offentlig myndigheter og dermed øke effektiviteten til offentlige og private nett-tjenester, elektronisk forretningsdrift og elektronisk handel i unionen. Etter forordningens art. 23 kan kvalifiserte tillitstjenesteutbydere (jf. art. 21, 2, annet avsnitt og artikkel 22, 2) anvende et EU-tillitsmerke slik at de på en enkel gjenkjennelig og klar måte kan angi hvilke kvalifiserte tillitstjenester de tilbyr. I gjennomføringsforordningen med vedlegg gis det nærmere spesifikasjoner for formatet til merket. Logoen ble valgt etter en konkurranse organisert av Kommisjonen, og bestemmelsene i art. 2 og art. 3 gir nøyaktige spesifikasjoner om fargene og størrelsen på merket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsforordningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen om EU-tillitsmerke medfører ikke noe krav til næringsdrivende eller offentlige myndigheter. Det er et tilbud som kvalifiserte tilbydere kan benytte seg av. Dette skal bidra til å skape tillit rundt virksomheten, og må antas å være positivt for de som velger å benytte seg av merket. Etter departementets syn vil gjennomføringsforordningen derfor ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsforordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering

Gjennomføringsforordningen angir spesifikasjoner om formatet til EU-tillitsmerket. Kravene til utformingen til merket skal bidra til å skape tillit til at de som anvender det er kvalifiserte tillitstjenestetilbydere, noe som igjen skal bidra til å styrke tilliten til elektroniske transaksjoner. Etter departementets vurdering vil bruk av EU-tillitsmerket vil være positivt for næringsdrivende og offentlige myndigheter.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Konklusjon: Gjennomføringsforordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/806/EU
Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU
Celexnr.: 32015R0805

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.04.2015
Frist returnering standardskjema: 31.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: