Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1426 av 25. august 2015 om godkjenningen av preparatet av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Product)

Commssion Implementing Regulation (EU) 2015/1426 of 25 August 2015 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, thymol, eugenol and piperin as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation DSM Nutritional Product)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff til flere fjørfearter og -produksjoner. Det er et sammensatt preparat og består av 80-83% benzosyre, 1-1,9% thymol, 0,5-1% eugenol og 0,05-0,1% piperin. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, (forbedrer produksjonsresultater) er tilføyd. Benzosyre er fra før godkjent som Zooteknisk fôrtilsetningsstoff, de andre bestanddelene av preparatet er godkjent som tilsetningsstoffer i mat. Både minste og største tillatte innhold er fastsatt til 300 mg/kg fullfôr til alle anvendelsene, og preparatet skal ikke blandes med andre kilder for benzoesyre eller benzoater. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert godkjenningssøknaden, og finner at preparatet er trygt i bruk, når doseringen følges. Det kan ha en viss gunstig påvirkning på fôrutnyttelsen hos slaktekylling, og EFSA finner det forsvarlig å ekstrapolere resultatene fra slaktekyllingforsøk til også å gjelde livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betyding både til slakt og liv.

Rettsaken er grundig diskutert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer og ble vedtatt der 9. juli. Nå er den fastsatt i EU i samsvar med vedtaket i SCPAFF, og godkjenningen har varighet til 15. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Om fôrindustrien finner det aktuelt å ta i bruk preparatet i fjørfefôr, vil avhenge av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten. Det er imidlertid positivt at preparatet kan brukes i ulike typer fjørfefôr. Det kan forenkle innkjøp og lagerhold hos industrien, siden et preparat kan ha allsidig anvendelse i fjørfefôrproduksjonen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Effekten av preparatet er ikke så godt dokumentert, og det er usikkert om det vil bli tatt i bruk som tilsetningsstoff i fjørfefôr i Norge. Etterspørselen fra fôrkundene vil trolig være av avgjørende betydning. Preparatet er trygt, så det vil være opp til industrien og kundene å vektlegge EFSAs vurdering av effekt. I mange tilfelle legges det mer vekt på at preparater er trygge i bruk og ikke så mye på om effekten er godt dokumentert når de vedtas i SCPAFF, seksjon fôrvarer. Det må være opp til kundene å vurdere om de vil etterspørre fôr tilsatt slike preparater, er argumentet i diskusjonene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1426
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1426

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema: 04.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 243/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen