Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1399 av 17. august 2015 om tilbaketrekking av godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 14858) (før Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fôrtilsetningsstoff til storfe til slakt, kanin til slakt, slaktekylling, avvent smågris, slaktegris, avlspurker og livkalv og oppheving av godkjenningen av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og hunkaniner til avl, som endrer forordningene (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005 og (EF) nr. 1200/2005 og opphever forordningene (EF) nr. 166/2008, (EF) nr. 378/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013

Commission Implementing Regulation EU 2015/1399 of 17 August 2015 concerning the denial of authorisation of the preparation of Bacillus toyonensis (NCIMB 14858) (formerly Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) as a feed additive for cattle for fattening, rabbits for fattening, chickens for fattening, piglets (weaned), pigs for fattening, sows for reproduction and calves for rearing and the revocation of the authorisation of the preparation of Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112 I-1012) as a feed additive for turkeys for fattening and rabbit breeding does, amending Regulations (EC) No 256/2002, (EC) No 1453/2004, (EC) No 255/2005 and (EC) No 1200/2005 and repealing Regulations (EC) No 166/2008, (EC) No 378/2009 and Implementing Regulation (EU) No 288/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten opphever godkjenningen av et mikroorganismepreparat, Toyocerin, som fôrtilsetningsstoff til mange dyrearter og -grupper, og det skal trekkes fra markedet. Preparatet ble suspendert ved forordning (EU) nr. 288/2013, etter at European Food Safety Authority (EFSA) vurderte søknaden om re-godkjenning. EFSA fant at preparatet kan spre gener for antibiotikaresistens for tetracykliner og kloramfenikol, som begge er legemidler av stor betydning for folk og dyr. Preparatet har vært godkjent i lang tid. Det var delte meninger blant medlemsstatene om å suspendere det til alle godkjente formål. Virksomheten ble oppfordret til og sendte ytterligere dokumentasjon som kunne føre til en ny vurdering av re-godkjenningssøknaden. Dette ble gjort både i 2013 og 2014. En omklassifisering av bakteriestammen Bacillus cereus var. toyoi, som ble brukt i preparatet, til en ny art kalt Bacillus toyonensis, hadde ingen betydning for søknaden. Så lenge mikroorganismen egentlig tilhører Bacillus cereus-gruppen, har den de uønskede egenskapene. Det endret derfor ikke EFSAs konklusjon om at bakteriestammen kan spre gener for anitbiotikaresistens. Det kan derfor ikke bevises at preparatet ikke har uheldig effekt for folkehelse, dyrehelse eller miljøet om det blir brukt som fôrtilsetningsstoff. Følgen av dette er at alle de rettsaktene som har gitt godkjenning av en eller flere anvendelser av preparatet fra 2002 til 2009, skal oppheves. Forordning (EU) nr. 288/2013 om suspenderingen oppheves også, da preparatet nå ikke lenger er godkjent til noe formål.

Preparatet har vært suspendert i to år, og den overgangsperioden som ble gitt da, for å bruke opp lagervare av preparatet og fôr der det inngår, er utløpt for lengst. Preparatet vil derfor bli forbudt med umiddelbar virkning, fra rettsakten er fastsatt og trer i kraft i EU.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i Kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den trer i kraft i EU 8. september 2015, men noe senere i Norge, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Så vidt oss bekjent, har preparatet ikke vært i bruk i Norge. At det ble suspendert og nå ikke lenger er godkjent, får ingen betydning for fôrindustrien. Det er mange tilsvarende preparater som er godkjent som fôrtilsetningsstoff med samme bruksområde som Toyocerin.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er svært positivt at et preparat som kan spre gener som koder for antibiotikaresistens blir forbudt. Norge har i møter i Kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer støttet at preparatet ikke skulle re-godkjennes, men forbys. Suspenderingen og rettsakten gir en endelig bekreftelse på at dette preparatet er uønsket av de fleste. Noen land har hele tida vært ivrige forkjempere for re-godkjenning. De mener EFSAs konklusjoner er for dårlig dokumentet. Virksomheten, som søkte om re-godkjenning av preparatet, har imidlertid muligheten til å starte en helt ny søknadsprosess for å får preparatet godkjent som fôrtilsetningsstoff, som om det er et nytt preparat. Den vil også kreve ny dokumentasjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1399
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 12.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 42/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker