Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1486 av 2. september 2015 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfekategorier, akvariefisk og prydfugler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1486 of 2 September 2015 concerning the authorisation of canthaxanthin as feed additive for certain categories of poultry, ornamental fish and ornamental birds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av canthaxanthin til bruk i fôr til slaktekylling, verpehøner, fjørfearter av mindre økonomisk betydning både til slakt og egglegging, akvariefisk og prydfugler.  Preparatet er kjemisk framstilt og er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fargestoffer ii) stoffer som setter farge på husdyrprodukter. Det er satt grenser for største tillatte innhold av preparatet i fôr, og den er differensiert mellom dyreartene. Til slaktefjørfe er den 25 mg/kg fullfôr, til verpere 8 mg/kg og til akvariefisk 100 mg/kg. For prydfugler er største tillatte innhold 8 mg/kg fullfôr til avlsfugler, men 100 mg/kg til alle de andre. I fôrblandinger der det tilsettes astaxanthin eller andre karotenoider samtidig med canhahxanthin, skal det samlede innholdet av disse ikke utgjøre mer enn 80 mg/kg fullfôr til fjørfe. Videre er det satt MRL-verdier (grense for største tillatte innhold av preparatet i mat) for  fjørfelever på 15 mg/kg våtvekt, for skinn og fett 2,5 mg/kg og for eggeplomme 30 mg/kg. Preparatet kan brukes i fullfôr som gis via vann (til akvariefisk). Re-godkjenningen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk og at det har evne til å gi  farge til eggeplomme, fjørfeskinn og fett, forbedre fjørfargen hos prydfugler og pigmentet i skinnet hos akvariefisk.

Siden preparatet ikke er endret siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert etter tidligere regelverk på visse betingelser brukes opp. Perioden er 6 mnd. for preparatet og  premiks, 12 mnd. for fôrmidler og fôrblandinger til fjørfe og 24 mnd. for fôr til de andre dyreartene.

Rettsakten er diskutert og votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer og er nå vedtatt av Kommisjonen. Godkjenningen har varighet til 23. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan bruke preparatet på samme måte som før, og med overgangsordningen som er gitt, kan også lagervare brukes opp på visse betingelser. Det er god ressursutnyttelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen medfører at preparatet kan brukes som før, og at lagervare etter tidligere godkjenning på visse betingleser kan brukes opp. Det er god ressursutnyttelse. Det er satt grenseverdier for størsteinnhold i fôr, og en unngår dermed  at fjørfeprodukter kan få uønsket farge. MRL-verdiene er en forsikring om at preparatet, brukt i tråd med godkjenningen, ikke får uheldige konsekvenser for forbrukerne.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1486
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1486

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen