Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2294 av 9. desember 2015 som endrer det europeiske parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 når det gjelder opprettelsen av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EU) 2015/2294 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Som følge av den teknologiske utviklingen er det visse tilsetningsstoffer som kan forbedre den hygieniske kvaliteten på fôrvarer, særlig ved å ved å redusere en spesiell mikrobiologiske forurensing. Dermed kan en redusere de eventuelle farene mikroorganismen kan medføre. I tillegg til å følge gjeldende hygienebestemmelser og guider om "god praksis", kan fôrvirksomheter i visse tilfelle ha behov for å benytte fôrhygienefremmere for å bedre den hygieniske fôrkvaliteten. Det vil være en ekstra garanti for å beskytte folkehelse og dyrehelse. Fôrtilsetningsstoffer med denne egenskapen kunne ikke klassifiseres i noen av de eksisterende funksjonelle gruppene for stoffer i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer. Derfor er det opprettet en slik gruppe. Den nye gruppen kalles "fôrhygienefremmere" (hygiene condition enhancers) og er definert som stoffer, eller i noen tilfelle mikroorganismer, som positivt påvirker den hygieniske kvaliteten til fôr ved å redusere en spesiell mikrobiologisk forurensing. Stoffer eller preparater som vil tilhøre denne gruppen fôrtilsetningsstoff,  skal søkes godkjent på vanlig måte for fôrtilsetningsstoffer. Effekten mot den spsielle mikrobiologiske forurensingen må dokumenteres.

Endringen blir en tilføyelse i vedlegg 1 i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forordningen. Under kategori I Teknologiske tilsetningsstoffer, tilføyes gruppe n) fôrhygienefremmere.  Rettsakten ble drøftet i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i lang tid og forslaget kom til votering i juli. Et land avholdt seg fra å stemme, de andre stemte for forslaget. Den er nå fastsatt som en forordning.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til rettsakt kan få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det opprettes en helt ny stoffgruppe og hvert tilsetningsstoff i denne gruppen, skal godkjennes for bruk mot en spesiell forurensning, f. eks. salmonella. Tilsetningsstoffer som brukes til dette formålet har tidlige ikke vært regulert, og  nå vil godkjenning av dem bli et krav. Det vil gi bedre regulering av bruk av enkelte tilsetningsstoffer, og dette kan følges opp ved tilsyn. Tilsetningsstoff i denne gruppen vil føre til at fôrvarer, etter tilsetning av godkjente fôrhygienefremmere, kan blir tryggere. Først når det er godkjent stoffer i gruppen, vil fôrindustrien i Norge vurdere bruk av dem.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å opprette en funksjonell gruppe "fôrhygienefremmere" er positivt, det vil føre til en regulering av dette området. Hittil har behandling av fôrvarer for å redusere mikrobiologisk forurensing vært en gråsone, med ulik praksis i medlemslandene. Definisjonen av gruppen er dekkende, da den henviser til en spesiell forurensing. Hvert av stoffene som blir godkjent i gruppen, godkjennes for et spesielt formål. Mattilsynet har hele tiden støttet opprettelsen av gruppen "fôrhygienefremmere".

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2294
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32015R2294

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema: 26.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker