Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1490 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Pancosma France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation 2015/1490 of 3 September 2015 concerning the authorisation of the preparation of carcvacrol, cinnamaldehyde and capsium oleoresin as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Pancosma France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

 Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsaktent gjelder godkjenning av et preparat som består av mikropartikler fra ulike planteekstrakter som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (forbedrer produksjonsresultat) er tilføyd. Det inneholder de aktive stoffene: Karvacrol 4,6-5,3% som stammer fra karve, 2,6-3,2 % cinnamaldehyd fra kanel og > 2% capsium oleoresin fra paprika, og bærestoffet er rapsolje. De aktive stoffenere godkjent hver for seg som smaksstoffer i fôr og mat. Preparatet har grense for største tillatte innhold  på 100 mg/kg fullfôr, og dette er også anbefalte minstemengde. Preparatet skal ikke tilsettes i fôr samtidig med at det tilsettes andre kilder for de samme aktive stoffene. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert godkjenningssøknaden og fant at preparatet er trygt i bruk og at det har effekt ved å forbedre fôrutnyttelsen hos slaktekylling. Tilsetning av angitt mengde i fôret fører ikke til lukt eller smak på spiselige deler av kyllingslaktet.

Rettsaktforslaget ble diskutert og votert i SCPAFF, seksjon fôrvarer i juli og er nå vedtatt av Kommisjonen. Godkjenningen av preparatet har varighet til 24. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan føre til bedre fôrutnyttelse i slaktekyllingproduksjonen, men det er fôrvirksomhetene og kundene deres som avgjør om det vil bli tatt i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet er vurdert både til å være trygt i bruk og ha en viss effekt på produksjonsresultatene. Noen vil trolig være skeptisk til å ta i bruk et preparat framstilt av krydderekstrakter, selv om riktig dosering ikke har gitt smak på kyllingkjøtt i forsøk. Bruken av nytt tilsetningsstoff kan føre til dyrere fôr. Med den dårlige lønnsomheten det er i slaktekyllingproduksjon nå, vil spørsmålet være om økte fôrkostnader kan oppveies av bedre fôrutnyttelse. Det er derfor uvisst om det vil bli tatt i bruk av den norske fôrindustrien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1490
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1490

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker