Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1489 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1489 of 3 September 2015 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 and Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som ensileringsmiddel. Det består av levedyktige celler av to ikke genmodifiserte stammer av Lactobacillus plantarum og Pediococcus pentosaceus, klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer. De to mikroorganismene er vurdert av Euuopean Food Safety Authority, EFSA, hver for seg, og de konkludere med at de ikke medfører fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Utprøvingen viser at i blandingsforholdet 8:2 har de potensial til å bidra til at næringsstoffene i ensilert grovfôr av både lett, middels lett og vanskelig ensilerbart materiale blir bedre bevart. Det er derfor bare i dette blandingsforholdet godkjenningen gjelder. Minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt er 1x10 8 KDE/kg ferskt materiale (KDE er kolonidannende enheter), og forholdet mellom mikroorganismene er 8:2.  Det er gitt en overgangsperiode på 6 måneder, fra rettsakten trer i kraft, der lagervare av preparatet, som er produsert og merket etter dagens regelverk, kan brukes opp. Surfôr der preparatet er brukt som ensileringsmiddel er det ingen restriksjoner på.

Rettsakten er diskutert og ble votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, i juli og den er vedtatt av Kommisjonen nå. Godkjenningen har varighet til 24. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mikrobiologiske ensileringsmidler er ikke særlig mye brukt i Norge, selv om mange slike preparater er godkjent nå. Hvorvidt dette er aktuelt, vil avhenge av pris og tilgjengelighet. Ensileringsmidler omsettes  ofte gjennom fôrvirksomheter som selger ulike driftsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette preparatet er ett av mange mikrobiologiske ensileringsmidler som er godkjent. Det har vist effekt  med et spesielt blandingsforhold mellom mikroorganismene som inngår, og da både ved bruk i grovfôrslag som er lette og vanskelige å ensilere. Det har derfor noe større bruksområde enn flere av andre mikrobiologiske ensileringsmidler. Likevel er det usikkert om det vil bli tatt i bruk i Norge. Det vil avhenge både av pris og tilgjengelighet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1489
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1489

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker