Gjennomføringsforordningen for nettbasert tvisteløsning for forbrukersaker

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om regler for utøvelsen av funksjonene til den elektroniske tvisteløsningsplattform, om utøvelsen av det elektroniske klageskjema og utøvelsen av samarbeidet mellom kontaktpunktene i forordning (EF) nr 524/2013 av Europaparlamentet og Rådet om tvisteløsning for forbrukertvister.

Commission implementing regulation (EU) 2015/1051 of 1 July 2015 on the modalities for the exercise of the functions of the online dispute resolution platform, on the modalities of the electronic complaint form and on the modalities of the cooperation between contact points provided for in Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council on dispute resolution for consumer disputes

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.07.2015

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordningen inneholder bestemmelser om gjennomføringen av forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (524/2013). Den er også nær knyttet til direktivet om alternativ tvisteløsing i forbrukersaker(2013/11/EU). Se egne EØS-notater om forordningen og direktivet.

Etter forordning nr. 524/2013/EU skal det etableres en plattform for nettbasert løsning av forbrukertvister som er oppstått i forbindelse med nettsalg av varer og tjenester over landegrensene. Plattformen skal fungere som en interaktiv nettside som forbrukeren kan bruke for å få registrert og sendt til behandling en klage til et klageorgan. Når forbrukeren har registrert en klage og nødvendige opplysninger knyttet til denne, vil plattformen identifisere og foreslå aktuelle klageorganer som oppfyller kravene i direktiv 2013/11/EU. Plattformen brukes så videre for kommunikasjon mellom klager, innklaget og det aktuelle klageorganet fram til saken er ferdigbehandlet. Kommisjonen har ansvar for utvikling og drift av plattformen, som er gratis å bruke.

Formålet med gjennomføringsforordningen er å gi utfyllende bestemmelser for gjennomføring av forordning nr. 524/2013. Gjennomføringsforordningen fastsetter nærmere regler om den elektroniske plattformen, om utøvelsen av plattformens funksjoner, og om samarbeidet mellom plattformens kontaktpunkter i medlemsstatene. Den inneholder bestemmelser om:

 • hva som skjer med ufullstendige klager, og klager som blir registrert, men ikke sendt inn,

 • informasjon som plattformen skal formidle til motparten som får en klage mot seg,

 • identifiseringen av klageorganer som kan behandle mottatte klager,

 • informasjon som klageorganer skal formidle til plattformen,

 • avslutning av ulike tvister,

 • sletting av persondata,

 • medlemsstaters innmelding av klageorganer,

 • partenes adgang til å gi tilbakemeldinger om plattformen,

 • samarbeidet mellom de nasjonale kontaktpunktene for plattformen.

De fleste bestemmelsene gjelder selve plattformen og pålegger Kommisjonen plikter mht hvordan plattformen innrettes, samt at det foreligger et klageskjema. Klageskjemaet skal foreligge på alle offisielle EU-språk. I tilpasningsteksten for innlemmelse av hovedforordningen (524/2013) er det lagt opp til at plattformen også skal foreligge på norsk (og delvis på islandsk). Det legges til grunn at kravet om norsk språk også vil gjelde for gjennomføringsforordningen, som er hjemlet i hovedforordningen.

Artikkel 5 pålegger klageorganene plikt til å gi informasjon, for eksempel om tidspunkt for mottak av klagen. Dette er praktiske, utfyllende bestemmelser i forhold til plikten som følger av krav til klageorganer om å knytte seg til plattformen.

Artikkel 7 gjelder medlemsstatenes notifisering av klageorganer som oppfyller kravene i direktivet om alternativ tvisteløsning. Hvordan dette praktisk sett skal gjøres for EFTA/EØS-landene vil bli nærmere avklart med Kommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordningen vil bli gjennomført i forskrift fastsatt i medhold av lov 17. juni om klageorganer for forbrukersaker(gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013. Størstedelen av loven trer i kraft 1. juli 2016, men ikrafttredelse av blant annet bestemmelsen som fastsetter at forordning 524/2013/EU skal gjelde som lov, må utstå til EØS-komiteens vedtak om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er trådt i kraft. Dette vil ventelig skje tidlig i 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører hovedsakelig plikter for Kommisjonen. Bestemmelsene om medlemsstatenes notifisering av klageorganer og klageorganenes plikt til å legge informasjon inn i portalen, er praktiske anvisninger på hvordan forpliktelser etter hovedforordningen skal gjennomføres i praksis. Gjennomføring av forordningen får for øvrig ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål som anser den for EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål, som anser den EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1051
Basis rettsaktnr.: 524/2013
Celexnr.: 32015R1051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2015
Frist returnering standardskjema: 01.10.2015
Dato returnert standardskjema: 01.12.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker