Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grenseverdier arsen i mat

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1006 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder maksimale grenseverdier for uorganisk arsen i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører for første gang grenseverdier for uorganisk arsen i næringsmidler. Arsen er et halvmetall som finnes naturlig i lave konsentrasjoner i jordskorpa. Mennesker eksponeres for arsen først og fremst gjennom mat og drikkevann. Uorganisk arsen er giftigere enn den organiske formen og er klassifisert som kreftframkallende for mennesker. Både EFSA og WHO/FAOs ekspertgruppe for tilsetingsstoffer har vurdert den tidligere verdien for tolerabelt inntak per uke på 15 µg/kg kroppsvekt til ikke lenger å være hensiktsmessig. EFSA nevner skader i huden i tillegg til lunge-, urinblære- og hudkreft som de mest kritiske effektene. En EFSA-rapport fra 2014 sier at ris og risprodukter - pga. det høye innholdet av arsen - er blant matvarene som bidrar mest til inntaket. MOE-verdien for arsen er lav, noe som indikerer at det bør gjøres tiltak for å redusere eksponeringen fra mat. Rettsakten er ett slik tiltak.

Det er enighet om en grenseverdi for arsen i hvit ris i Codex, og denne er en del av de nye verdiene i EU. I tillegg inneholder endringsforordningen verdier for brun og «parboiled» (forvellet) ris, riskjeks o.l. og ris som skal brukes i produkter beregnet på barn (inkludert produkter som puffet ris og riskjeks). Bestemmelsene skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene eller relevante næringsmiddelprodusentene. Produsenter og importører må ta hensyn til de nye grenseverdiene i kvalitetssystemene og egenkontrollen sin. Myndighetene bør analysere flere risprodukter for å sjekke om de nye kravene etterleves.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er et av tiltakene for å redusere eksponeringen for arsen i befolkningen, som ris bidrar til. Mattilsynet mener dette er en fornuftig tilnærming, og det kan i framtiden være aktuelt med grenseverdier for flere næringsmidler. Det er påvist ganske høye nivåer av arsen i bl.a. riskaker o.l. produkter i flere medlemsland, og det kan virke som om ris med mye arsen benyttes til produksjonen av denne typen produkter. Rettsakten bidrar til å endre dette og styrker beskyttelsen for barn.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1006
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32015R1006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 11.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 21.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen