PAH i visse typer røykt fisk

Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder maksimalt nivå av polysykliske aromatiske hydrokarboner i Katsuobushi (tørket makrellfisk) og røykt østersjøsild

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in Katsuobushi (dried bonito) and certain smoked Baltic herring.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 ved å gi egne grenseverdier for PAH i to typer næringsmidler. Polysykliske  aromatiske hydrokarboner  er en stoffgruppe med flere såkalte gentoksiske karsinogener (kan gi kreft ved å skade arvematerialet). PAH dannes gjennom ulike industrielle prosesser og finnes i maten som tradisjonelle miljøgifter men også som et resultat av behandlingen/produksjonen av næringsmidler (f.eks. røyking og tørking). Grenseverdiene er satt både for benzo(a)pyren (BaP) og summen av fire PAH-forbindelser (inkl. BaP). Verdiene i røykte fiske- og kjøttprodukter ble strengere fra september 2014, men ganske mange medlemsland har fått et treårig unntak for sine tradisjonelt røykte spesialiteter. Røykt brisling fra Østersjøen har nå en høyere grenseverdi enn annen røykt fisk, men siden dette produktet også kan inneholde små sild, har det vært et ønske fra de baltiske landene om at røykt østersjøsild plasseres i samme kategori. Katsuobushi er et tradisjonelt japansk produkt. Makrellfisken bonito tørkes, røykes og skjæres i skiver. Ofte tilsettes vann for å lage kraft. De tradisjonelle røykemetodene kan gi forholdsvis høye PAH-verdier, langt over grenseverdien for røykte fiskeprodukter i EU-regelverket. Den japanske industrien jobber med å finne metoder som gir lavere grader av forurensning, men Katsuobushi kan foreløpig ikke oppfylle de strengeste kravene. Derfor er det akseptert at Katsuobushi plasseres i samme kategori som røykt brisling, og får dermed noe høyere grenseverdier enn andre røykte fiskeprodukter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene og/eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen.

Vurdering

Mattilsynets generelle holdning er at det er viktig å arbeide for å endre dårlig produksjonspraksis, noe denne rettsakten bidrar til. Det er utviklet flere veiledningsdokumenter for hvordan mat kan røykes og tørkes uten å tilføres helseskadelige mengder PAH, f.eks. en Code of  Practice i Codex. Nivåene kan synes noe høye men virker helsemessig trygge ut fra at de aktuelle produktene inntas i små mengder. Disse næringsmidlene er i utgangspunktet lite relevante for norske forbrukere.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1125/2015
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32015R1125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 11.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 12/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.08.2015
Høringsfrist: 23.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker