Biocid-pt-18-Clothianidin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/985 av 24. juni 2015 om godkjenning av clothianidin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/985 of 24 June 2015 approving clothianidin as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. juni 2015. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. De forskjellige produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordningen godkjenner clothianidin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Clothianidin er svært persistent og er giftig og er derfor kandidat for substitusjon ifølge artikkel 10 nr. 1d i biocidforordningen, (EU) nr. 528/2012. Dette skal det tas hensyn til ved produktgodkjenning. Ved produktvurderingen skal det også tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter med clothianidin til bruk i produkttype 18 gis med følgende betingelser:

1)For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Hvor eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

2)Produkter skal ikke godkjennes til bruk i bygninger for husdyrhold hvor utslipp til kloakkanlegg eller direkte utslipp til overflatevann ikke kan forhindres, med mindre risiko i forhold til miljø kan reduseres med andre tiltak.

3)På grunn av risiko påvist i forhold til jord, skal ikke produkter godkjennes til bruk i fjøs annet enn til kveg, med mindre det kan vises til at risiko knyttet til miljø kan reduseres til et akseptabelt nivå.

4)For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0985
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R0985

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2015
Frist returnering standardskjema: 15.07.2015
Dato returnert standardskjema: 02.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 261/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2015
Høringsfrist: 14.08.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.11.2015

Lenker