Endring av anerkjennelse i henhold til forordning 391/2009

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/668 av 24. april 2015 om endring av anerkjennelse av enkelte organisasjoner i henhold til Europaråds- og parlamentsforordning 391/2009 artikkel 16

Commission Implementing Decision (EU) 2015/668 of 24 April 2015 on amending the recognitions of certain organisations in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

 I henhold til  direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15  er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning. EFTA landene har nå besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen.  Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres.

I  henhold til forordning 391/2009 artikkel 16 har Kommisjonen gjennomgått listen av organisasjoner anerkjent i EU (regogniced organisations / RO) for inspeksjon og sertifisering av skip. Gjennomgangen avdekket at enkelte av organisasjonene har gjort selskapsrettslige endringer som gjør at statusen som anerkjent organisasjon formelt avviker fra den juridiske enheten som utfører inspeksjonene og sertifiseringen. Dette gjelder Lloyd's Register of Shipping (LR), Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK) og Registro Italiano Navale (RINA). Kommisjonen har vurdert at de organisatoriske endringene ikke har betydning for organisasjonenes evner til utføre oppgavene som RO, og kommisjonsbeslutningen reparerer avviket mellom juridisk enhet og inspiserende- og sertifiserende enhet.

Alle disse organisasjonene ble anerkjent etter direktiv 94/57/EC som i EU senere er erstattet av direktiv 2009/15 og forordning 391/2009.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen reparerer feil ved formalia, og får ingen øvrige praktiske, rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen har vært behandlet i COSS (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships) hvor EU- og EØS-stater deltar, og berørte klasseselskaper har vært hørt i forkant av beslutningen.

Vurdering

Det er  Kommisjonen som godkjenner («recognises») klasseselskapene gjennom en beslutning rettet mot medlemslandene, der det slås fast at statene kan benytte seg av en navngitt organisasjon (en RO – recognised organisation). Beslutningene publiseres i Official Journal.  Etter en beslutning av EFTA landene i underkomite II og V skal man for å sikre en konsistent håndtering av godkjenningene innlemme alle de godkjenninger som er truffet i medhold av direktiv 94/57/EF i EØS-avtalen, samt alle beslutninger som er og vil bli truffet i medhold av forordning 391/2009.

Beslutningen og den påfølgende liste er EØS relevant og akseptabel
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 668/2015
Basis rettsaktnr.: 391/2009
Celexnr.: 32015D0668

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2015
Frist returnering standardskjema: 22.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: