Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1053 av 1. juli 2015 om godkjenningen av preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB10415 som fôrtilsetningsstoff til livkalv, smågris, slaktekylling, slaktekalkun, katter og hunder og endrer forordningene (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Chevita Tierarzneimittel-Gmb)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1053 of 1 July 2015 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 as a feed additive for calves for rearing, piglets, chickens for fattening, turkeys for fattening, cats and dogs and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 255/2005, (EC) No 1200/2005 and (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Chevita Teirarzneimittel-Gmbh

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir re-godkjenning av et mikroorganismepreparat og utvider bruksområdet for preparatet til også gjelde kattefôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det søkes ikke re-godkjenning til bruksområdet fôr til slaktekalv, men fortsatt til slaktekylling, slaktekalkun, avvent smågris, livkalv og hund.  Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk og at det har potensial til å forbedre produksjonsresultatene hos matproduserende dyr. Mer tvilsom er effekten hos hund og katt, men en viss forbedret gjødselkonsistens ved bruk av preparatet, viser at det kan ha virkning. Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Denne mengden er også oppgitt som anbefalt mengde tilsatt i smågrisfôr. Preparatet kan tilsettes fjørfefôr som inneholder visse koksidiostatika.

Siden preparatet er uendret  etter den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning, der virksomhetene kan tilpasse seg det nye regelverket. I en avgrenset periode etter at regelverket er trådt i kraft, kan lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, produsert og merket etter tidligere bestemmelser, omsettes.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 22. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetingsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet som før, med unntak i fôr til kalver til slakt eller framfôring til storfekjøttproduksjon. Nå vil det imidlertid kunne brukes i kattefôr, en fordel for virksomheter som produserer fôr både til hund og katt. Med overgangsordningen som er gitt, kan restlager av preparatet og fôrvarer der det inngår brukes opp innen ei viss tid og på visse betingelser. Dette er positivt, både økonomisk og som god utnyttelse av tidligere produsert fôrvare, dessuten får spesielt kjæledyrfôrprodusentene bedre tid til å tilpasse seg det nye regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Med denne re-godkjenningen kan fôrvirksomhetene fortsatt bruke preparatet, men det er ikke lenger re-godkjent til alle dyregrupper, slik det var i opprinnelig godkjenning. Det gjelder fôr til slaktekalv og kalver til framfôring til storfeslakt, men det er mange tilsvarende preparater som kan brukes i fôr til de gruppene. Med muligheten til å bruke samme preparat både i hunde- og kattefôr, vil være en fordel for virksomheter som produserer begge fôrvarene. Overgangsperioden, som er foreslått, er nyttig. Å kunne bruke opp restlageret er et godt bidrag til kostnadssparing og ressursvennlig utnyttelse av fôrvarer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1053
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2015
Frist returnering standardskjema: 28.07.2015
Dato returnert standardskjema: 28.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker