Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1114 av 9. juli 2015 om godkjenningen av L-valin produsert ved hjelp av Escherichia coli som fôrtilsetingsstoff til alle dyrearter og endrer forording (EF) nr. 403/2009 og gjennomføringsforordningene (EU) nr. 848/2014 og (EU) nr. 1236/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1114 of 9 July 2015 concerning the authorisation og L-valine produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 40372009 and Implementing Regulations (EU) No 848/2014 and (EU) No 1236/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir godkjenning av aminosyren L-valin. Den er produsert ved hjelp av to stammer av mikroorganismen E. coli, og den ene stammen er genmodifisert. L-valin er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er ikke gitt restriksjoner på bruken av L-valin i fôr. Flere andre L-valinpreparater som er produsert på samme måte, men ved bruk av andre mikroorganismer, er godkjent fra før. For å gjøre merkingen av disse preparatene enklere er identifikasjonsnumrene til alle de tilsvarende L-valinpreparatene harmonisert, slik at alle får id.nr. 3c370, selv om opphavet er ulike mikroorganismer. Av den grunn må de forordningene, som gir tilsvarende L-valinpreparater godkjenning, rettes opp mht.. preparatenes id.nr. Siden preparatene bare får nytt nr. , er det gitt en overgangsperiode. Der kan lagervare av L-valin og premikser og fôrblandinger der de inngår, produsert og merket etter tidligere regelverk brukes opp.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 30. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene som før, bare at id.nummeret endres ved merking. Med overgangsordningen kan lagervare av preparatet og fôrvarer der de inngår bruks opp innen gitte frister og på visse betingelser. Det er god ressursutnyttelse.Endringen i id.nr vil gjøre merkingen enklere når L-valinpreparater med ulikt opphav  inngår i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Godkjenning gjelder et nytt  L-valinpreparat, men det finnes allerede flere tilsvarende i markedet. Hvorvidt dette blir tatt i bruk, avhenger av forhold ved den enkelte fôrvirksomheten. Endringen i id.nr for alle tilsvarende preparater gjør merkingen av fôrvarer der preparater inngår enklere. Med overgangsordningen for godkjente L-valinpreparater med andre id.nr, der lagervare av dem kan brukes opp på visse betingelser, er positivt både økonomisk og miljømessig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1114
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2015
Frist returnering standardskjema: 28.07.2015
Dato returnert standardskjema: 28.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker