Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1043 av 30. juni 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, avvent smågris, slaktegris og fjørfe av mindre økonomisk betydning til slakt og til eggproduksjon, og endrer forordningene (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1043 of 30 June 2015 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Tricoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) as a fed additve for chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, weaned piglets, pig for fattening and minor poultry species for fattening and for laying, and amending Regulations (EC) No 2148/2004, (EC) No 828/2007and (EC) No 322/2009 (holder of the authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir re-godkjenning til et enzympreparat til bruk i fôr til mange dyrearter. Det er framstilt ved hjelp av ikke-genmodifiserte mikroorganismer og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA har vurdert re-godkjenningen og finner at omsøkte bruk av preparatet er trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at preparatet har potensial til positivt å påvirke dyras fordøyelse. Samtidig mener EFSA at godkjenningen kan ekstrapoleres til også gjelde fjørfe av mindre økonomisk betydning, både til kjøtt- og til eggproduksjon. Det er satt grenser for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er lavere for slaktekalkun og fjørfe av mindre økonomisk betydning til slakt enn til de andre dyrearter og produksjoner. Preparatet skal tilsettes fôr med høyt innhold stivelse og stivelsesrike polysakkarider, særlig beta-arabionxylaner.

Siden preparatet er uendret siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning, så virksomhetene kan tilpasse seg det nye regelverket. Preparatet og premiks og fôrvare der det inngår, som er produsert og merket etter tidligere regelverk, kan på visse betingelser brukes opp innen bestemt tid etter at nytt regelverk har trådt i kraft. De foreslåtte endringene i de nevnte rettsaktene er at preparatet får nytt id.nummer i samsvar med bestemmelsene om nummerering i forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 21. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måt som før. Det vil bare være små endringer i merkingen av fôrvarer der preparatet inngår. I tillegg kan det brukes i fôr til fjørfe av mindre økonomisk betydning. Overgangsordningen som er foreslått, gjør at lagervare av preparatet på visse betingelser kan brukes opp. Det er god ressursutnyttelse på alle måter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning og utvidet bruksområde for enzympreparatet er gunstig for fôrindustrien. De kan bruke preparatet som før og i tillegg bruke dette preparatet i flere fjørfefôrblandinger. Det finnes imidlertid  flere tilsvarende preparater i markedet, så om dette er eller blir brukt, vil  avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Muligheten for å bruke opp restlager av preparateter på visse betingelser er en ressursvennlig løsning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1043
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2015
Frist returnering standardskjema: 28.08.2015
Dato returnert standardskjema: 28.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker