Importforbud mot tørkede bønner fra Nigeria 2015/943

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 av 18. juni 2015 om strakstiltak som suspenderer importen av tørkede bønner fra Nigeria og endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 of 18 June 2015 on emergency measures suspending imports of dried beans from Nigeria and amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. juni 2015, med ikrafttredelse 20. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2015/943, oppstiller et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3900, som er beregnet på konsum.

Dette produktet har vært listet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om utvidet kontroll av ikke-animalske risikoprodukter. Ettersom dette produktet har vært på listen i 669/2009 i flere år uten tegn til forbedring med hensyn til pesticider, har kommisjonen besluttet å innføre et importforbud for dette produktet i påvente på at myndighetene i Nigeria får på plass god kontrollrutiner.

Rettsakten medfører også et behov for å fjerne produktet fra listen i vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009.

Importforbudet vil i første omgang gjelde frem til 30. juni 2016 for å gi myndighetene i Nigeria tid til å få på plass gode kontrollrutiner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. juni 2015 nr. 714 om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av tørkede bønner fra Nigeria til Norge de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten innfører et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3900, som er beregnet på konsum (næringsmidler). Rettsakten har sin bakgrunn i at produktet har vært lenge på listen i 669/2009 (om utvidet grensekontroll) uten at man har sett spor av forbedring i forhold til funn av pesticider i dette produktet. Derfor har kommisjonen tatt dette produktet ut av listen i 669/2009 og valgt å lage et importforbud rettet mot dette produktet.

Importforbudet er ment å gjelde frem til 30. juni 2016, med mulighet for forlengelse hvis myndighetene i Nigeria ikke klarer å få på plass et eget kontrollregime som kan sikre at produktene som eksporteres derfra er trygge.

Mattilsynet vurderer at dette produktet kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og at importforbudet er hensiktsmessig og velbegrunnet. Norge har som sagt ikke hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene og Mattilsynet vurderer at importforbudet heller ikke vil medføre en ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/0943
Celexnr.: 32015R0943

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 20.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: