Opphevelse av eldre EU-regulering knyttet til erukasyre m.m

Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2015/2284 som opphever Rådsdirektiv 76/621/EEC om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og fett og Rådsforordning (EC) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning for restrukturering av sukkerindustrien

Regulation (EU) 2015/2284 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 repealing Council Directive 76/621/EEC relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats and Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dette gjelder en forordning som opphever eldre Parlaments - og Rådsdirektiv/forordninger som ikke lenger gjelder i EU. Det er direktiv 76/621/EEC om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og fett, og forordning (EC) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning for restrukturering av sukkerindustrien, som oppheves. Sistnevnte forordning er ikke inntatt i EØS-avtalen.

Bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett finner vi nå i forordning (EU) nr. 1881/2006 jf. endringsforordning (EU) nr. 696/2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

EUs opphevelsesforordning vil ikke bli gjennomført i norsk rett.

Direktiv 76/621/EEC er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett. m.v. Forskriften er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og vil bli opphevet av departementet uavhengig EUs opphevelsesforordning.

De nye bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett, jfr. endringsforordning (EU) nr. 696/2014, er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. mars 2015 nr. 208 om endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Opphevelsesforordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rådsforordning (EC) Nr 320/2006 er ikke inntatt i EØS-avtalen. Opphevelsesforordningen antas derfor ikke å ha EØS-relevans med hensyn til det som angår forordning (EC) nr. 320/2006.

Når det gjelder direktiv 76/621/EØF, er dette inntatt i EØS-avtalen, jfr. vedlegg II kap. XII nr. 12, og direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett. m.v. I den grad opphevelsesforordningen må inntas i EØS-avtalen for at direktiv 76/621/EØS ikke lenger skal inngå i avtalen, er den EØS-relevant. Opphevelsesforordningen vil imidlertid ikke bli implementert i norsk rett. Den norske forskriften som gjennomfører det gamle Parlaments - og rådsdirektivet var fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og vil bli opphevet av departementet uavhengig EUs opphevelsesforordning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)174
Rettsaktnr.: 2015/2284
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2284

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2015
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 231/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.02.2017

Lenker