Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2015/846, endrer vedleggene II og III

Kommisjonsforordningen (EU) 2015/846 av 28. mai vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, pyraklostrobin og tau- fluvalinat i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

Commission Regulation (EU) 2015/846 of 28 May 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimate, clofentezine, ethephon, ethirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, pyraclostrobin and tau- fluvalinate in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU Kommisjonen, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, pyraklostrobin og tau- fluvalinat i og på visse næringsmidler og fôrvarer, se Tabell 1.

EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 6 i tillegg til at EFSA etter mandat fra Kommisjonen har revurdert eksisterende grenseverdier (MRLer) for alle stoffene.

Tabell 1: Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler for enkelte kombinasjoner av plantevernmiddel/produkt

Plantevernmiddel

Endring i MRL for produkter og EFSA s rapport

Acetamiprid

bananer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3824.htm

Ametoctradin

humle; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3879.htm

Amisulbrom

druer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3237.htm

Bupirimat

aprikos, pærer, jordbær og bær fra halvbusker og gresskar http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3804.htm

Klofentezin

gresskar med spiselig skall; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3860.htm

Etefon

druer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3698.htm

Etirimol (nedbrytningsprodukt av bupirimat)

aprikos, pærer, jordbær og bær fra halvbusker og gresskar

Fluopikolid

kinakål; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3822.htm

Imazapik

soya bønner; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3426.htm

Propamokarb

vårløk og kinakål; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3811.htm

Pyraklostrobin

turnips og neper; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3872.htm

Tau- fluvalinat

plommer, aprikos og fersken; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3548.htm

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) reasoned opinions og annen relevant informasjon.

Produktene etefon, propamokarb og pyraklostrobin er plantevernmidler som er tillatt brukt i Norge.

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

EFSA sine vitenskapelige rapporter finner man på internett; www.efsa.europa.eu

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer.  Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/846/EU
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R0846

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2015
Frist returnering standardskjema: 06.07.2015
Dato returnert standardskjema: 28.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 297/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker