SiO2 i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1362 av 6. August 2015 om endring av vedlegg III til Europaparlamentes-t og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av silisiumdioksid (E 551) i ekstrakter av rosmarin (E 392)

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1362 of 6 August 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of silicon dioxide (E 551) in extracts of rosemary (E 392)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg III til forordning 1333/2008 ved at av silikondioksid godkjennes brukt i som antiklumpemiddel i tilsetningsstoffet rosmarinekstrakt (E 392).

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, enzymer, smakstilsetninger (aromastoffer) og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Denne listen skal oppdateres i samsvar med forordning (EF) nr.1331/2008 godkjenningsprosedyrer, enten etter initiativ fra Kommisjonen eller pga. en søknad.
Stoffer i pulverform har gjerne et behov for antiklumpemiddel, slik at flytegenskapene til pulveret holder seg over en lengre perioder og uten at pulveret klumper seg i løpet av lagringstiden. Pulver med antiklumpemiddel er lettere å håndtere og pulveret er mer effektivt ved tilsetning til mat. Silisiumdioksid oppfyller det teknologiske behovet. Derfor godkjennes bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel i rosmarinekstrakt (E 392) når det foreligger i pulverform.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (SCF) etablerte en "ikke spesifisert" gruppe- ADI (akseptabelt daglig inntak) for silisiumdioksid (E 551), og det er tillatt med opptil 10 g/kg som antiklumpemiddel. Utvidet bruk av silikondioksid, slik det er foreslått, medfører ingen økt helsemessig risiko og har ingen teknologisk funksjon ved disse konsentrasjonene i det endelige produktet. Godkjenningen av silisiumdioksid som antiklumpemidler i rosmarinekstrakt antas ikke å føre en økt risiko av helsemessig betydning. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av silisiumdioksid (E 551) som et antiklumpemiddel i rosmarinekstrakter (E 392) som pulver. Brukermengden settes til 30000 mg/kg rosmarinekstraktpulver.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene når det gjelder godkjenning av silikondioksid (E551) i rosmarinekstrakt (E 392) som pulver opprettholder flytegenskapene til rosmarinekstraktet, og fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter.
Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av silisiumdioksid ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk silikondioksid (E551) i rosmarinekstrakt (E 392) som pulver opprettholder flytegenskapene til  og forlenger lagringstiden for rosmarinekstraktet.  Gode flyteegenskaper fører til en bedre innblanding av antioksidanten i andre næringsmidler vil igjen gi bedre kvalitetsmessige produkter.
Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av silisiumdioksid ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1362
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R1362

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2015
Frist returnering standardskjema: 23.08.2015
Dato returnert standardskjema: 23.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 247/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2015
Høringsfrist: 12.10.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker