Årlige forbedringer av IFRS for perioden 2010-2012

Kommisjonsforordning (EU) 2015/28 av 17. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Financial Reporting Standards 2, 3 og 8 og International Accounting Standard 16, 24 og 38

Commission Regulation(EU) 2015/28 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 2, 3 and 8 and International Accounting Standards 16, 24 and 38

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 28/2015 ble vedtatt i EU 17. desember 2014, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. februar 2015.

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 28/2015 vedtar endringer i IFRS 2, 3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 som ledd i International Accounting Standards Board (IASB) årlige forbedringer av IFRS for perioden 2010-2012. Endringene av IFRS 8 og IAS 16, 24 og 38 er presiseringer av eller rettelser til de respektive standarder. Endringene til IFRS 2 og IFRS 3 medfører endringer i de gjeldende krav eller gir ytterligere veiledning om gjennomførelsen av disse krav.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen må fastsettes som forskrift, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)1126
Rettsaktnr.: 28/2015
Basis rettsaktnr.: 1606/2002
Celexnr.: 32015R0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker