Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-bakterier-Irl

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 om bakteriekulturer, som har som formål å redusere fast organisk materiale, og som bringes i omsetning med den hensikt, jf artikkel 3, stk. 3 i (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/646 of 23 April 2015pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 on bacterial cultures intended to reduce organic solids and to be placed on the market for that purpose

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. april 2015. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2015/646 sier at bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som markedsføres til dette formål, ikke skal regnes som biocidprodukter. De har den bieffekt at de reduserer utviklingen av alger i vannområder, men det er ikke hensikten med disse produktene. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Irland for å få avgjort om bakteriekulturer til denne bruk er biocider.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/646 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0646
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015D0646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2015
Frist returnering standardskjema: 08.06.2015
Dato returnert standardskjema: 27.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2015

Lenker

Til toppen