Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CLP-NL

Kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/744 av 8. mai 2015 om godkjenning av den foreløpige foranstaltning truffet av Nederland i henhold til artikkel 52 i Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 for så vidt angår supplerende krav til emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin

Commission Implementing Decision (EU) 2015/744 of 8 May 2015authorising the provisional measure taken by the Netherlands in accordance with Article 52 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council as regards additional packaging and labelling requirements for electronic cigarettes containing nicotine and refill containers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2015.Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen).Ved Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2015/744 godkjennes det at Nederland innfører supplerende krav til emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin.

Merknader
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Vår vurdering er at Norge ikke er forpliktet til å gjennomføre beslutning (EU) 2015/744  i norsk rett siden den ikke gir rettigheter og plikter til private i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0744
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32015D744

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2015
Frist returnering standardskjema: 15.06.2015
Dato returnert standardskjema: 20.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 260/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.11.2015

Lenker

Til toppen