Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRR om vurdering av utvidelser og endringer i interne modeller for markedsrisiko

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 av 4. mars 2015 om endring av delegert forordning (EU) 529/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av viktigheten av utvidelser og endringer av interne metoder ved beregning av kapitalkrav for markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/942 of 4 March 2013 amending Delegated Regulation (EU) No529/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for market risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen angir kriteriene for å vurdere betydningen av utvidelse og endringer av interne modeller (VaR-modeller) for markedsrisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger


 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1365
Rettsaktnr.: 942/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0942

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen