Direktiv om nye bilde-helseadvarsler på tobakkspakninger

Kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av Vedlegg II til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU som etablerer et bibliotek for bildeadvarsler som skal påføres tobakksprodukter

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE 2014/109/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktivet fastsetter et nytt sett med bilder til helseadvarslene på tobakkspakkene. Bildeadvarsler blir nå obligatoriske, jf. det nye tobakksproduktdirketivet 2014/40/EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har allerede innført bildeadvarsler i hht til det forrige tobakksproduktdirektivets valgfrie ordning. De nye bildene vil inntas som nytt Vedlegg 1 til forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen av betydning.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/109/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2014
Frist returnering standardskjema: 09.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker