Direktiv om nye advarselsbilder på tobakkspakninger

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer

Commission Delegated Directive 2014/109/EU of 10 October 2014 amending Annex II to Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council by establishing the library of picture warnings to be used on tobacco products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektivet (2014/40/EU) trer i kraft i Norge. 

Sammendrag av innhold

Tobakksdirektivet artikkel 10, som regulerer kombinerte helseadvarsler for røyketobakksvarer, krever at enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført kombinerte helseadvarsler. I tråd med artikkel 10 nr. 3 bokstav b har Kommisjonen fastsatt delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer. Det delegerte kommisjonsdirektivet inneholder en bildesamling med tekstadvarsler som erstatter bildesamlingen angitt i vedlegg II til direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har allerede innført advarselsbilder i hht. til det forrige tobakksdirektivets valgfrie ordning. De nye advarselsbildene vil inntas som nytt vedlegg 1 til forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen av betydning.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2014/109
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2014
Frist returnering standardskjema: 09.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: