Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekvivalensbeslutning CCP og TR, Singapore

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2014 om ekvivalens mellom Singapores regelverk for sentrale motparter og kravene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 30 October 2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 35/2017
 

Ekvivalensbeslutning til EMIR (648/2012) - Beslutning fattet av Kommisjonen om at Singapore sitt regelverk for sentrale motparter og transaksjonsregistre er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter og transaksjonsregistre fra Singapore, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader

Gjennomføringsbeslutningen er en underordnet rettsakt tilhørende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR hovedforordningen gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning nr 35/2017 i EØS-komiteen 3. februar 2017. Ikrafttredelse av ekvivalensvurderingen i EØS-avtalen er knyttet til ikrafttredelse av hovedforordningen EMIR. EMIR ble innlemmet i EØS-avtalen 30.september 2016, men beslutningen har ikke tråd i kraft.

Når EMIR hovedforordnignen trer i kraft i EØS-avtalen vil også beslutningen om ekvivalensvurderingen tre i kraft. Når ekvivalensvurderingen trer i kraft i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett med hjemmel i ny vphl § 13-1 annet ledd som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr 91. Denne lovendringen har ennå ikke trådt i kraft, men det er antatt at den vil tre i kraft samtidig som EØS-komitebeslutningen som gjennomfører hovedforordningen EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigher.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføringsbeslutningen gjelder myndighetsutøvelse. Finansdepartementet har vurdert gjennomføringsbeslutningen som EØS-relevant og akseptabel. Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 753/2014
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32014D0753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 35/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker