Utfyllende regler til CRR (kapitalkrav bank) om samlet engasjement for transaksjoner med underliggende eiendeler

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 573/2013 vedrørende reguleringstekniske standarder for fastsettelse av den totale eksponeringen til en klient eller en gruppe av tilknyttede klienter i forbindelse med transaksjoner med underliggende aktiva

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1187/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU, og til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Forordningen gir utfyllende regler om kapitalkrav for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Bestemmelsen gjennomfører CRR artikkel 390 nr. 7 og er relevant når institusjonene skal beregne samlet engasjement mot en motpart eller gruppe av tilknyttede motparter dersom engasjementet eksempelvis er i form av verdipapirfondsandeler eller investering i verdipapiriseringer. Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser om hvordan institusjonene skal beregne samlet engasjement for denne type transaksjoner. Kravene i standarden er basert på tidligere krav i del II av EBA's (European Banking Authority) retningslinjer om store engasjementer.

Rettslige konsekvenser

Hovedtrekkene i bestemmelsen finnes i dag i forskrift om store engasjementer § 4 andre ledd.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Når rettsakten tas inn i EØS-avtalen, er det er behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1187/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R1187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2014
Frist returnering standardskjema: 04.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker