Fastsettelse av samlet engasjement for transaksjoner med underliggende eiendeler

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 573/2013 vedrørende reguleringstekniske standarder for fastsettelse av den totale eksponeringen til en klient eller en gruppe av tilknyttede klienter i forbindelse med transaksjoner med underliggende aktiva

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1187/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Offentliggjort i Official Journal  

Det følger av § 4 andre ledd i forskrift om store engasjementer at:
"Ved engasjement mot andeler eller transjer, slik som verdipapirfondsandeler og verdipapiriseringer skal beregning av samlet engasjement omfatte de underliggende eksponeringene. Institusjonen skal foreta en vurdering av den økonomiske substansen og risikoen som ligger i transaksjonens struktur". Bestemmelsen gjennomfører CRR artikkel 390 nr. 7 og er relevant når institusjonene skal beregne samlet engasjement mot en motpart eller gruppe av tilknyttede motparter dersom engasjementet eksempelvis er i form av verdipapirfondsandeler eller investering i verdipapiriseringer. Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser om hvordan institusjonene skal beregne samlet engasjement for denne type transaksjoner. Kravene i standarden er basert på tidligere krav i del II av EBA retningslinjer om store engasjementer.

Vurdering

Standarden presiserer regler i CRR (575/2013). Reglene anses å kunne anvendes også for norske foretak og er gjennomført i Finanstilsynets rundskriv 20/2014.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1187/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R1187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2014
Frist returnering standardskjema: 04.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen