Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning om godkjenning av og rapportering for spesialforetak

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/462 (EU) av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre for etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter vedrørende spesialforetak, samt for formater og skjemaer for informasjon som skal rapporteres av spesialforetak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/462 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for supervisory approval to establish special purpose vehicles, for the cooperation and exchange of information between supervisory authorities regarding special purpose vehicles as well as to set out formats and templates for information to be reported by special purpose vehicles in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden kan ikke tas inn i norsk regelverk gjennom en henvisning i forskrift før Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EF) og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35) er tatt inn i EØS-avtalen.

Den tekniske standarden angir regler for spesialforetak som har til formål å overta forsikringsrisiko fra et forsikringsforetak, og utfyller reglene i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF). Standarden omfatter krav til foretakets søknad og den videre godkjenningsprosessen, samt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter dersom spesialforetaket overtar forsikringsrisiko fra et forsikringsforetak som er etablert i et annet EØS-land enn landet spesialforetaket er etablert i. Standarden omfatter også rapporteringskrav for spesialforetaket. Standarden bør inntas i norsk rett gjennom en henvisning i Solvens II-forskriften (tilsvarende henvisningen til forordning 2015/35 med gjennomføringsbestemmelser for Solvens II).

Vurdering

~~Den tekniske standarden antas ikke å medføre spesielle utfordringer for norske forsikringsforetak eller Finanstilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/462/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R0462

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2015
Frist returnering standardskjema: 10.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker