Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/861 av 3. juni 2015 om godkjenningen av kaliumjodid, vannfri kalsiumjodat og coated, granulert, vannfri kalsiumjodat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/861 of 3 June 2015 concernig the authorisation of potassium iodide, calcium iodate anhydrous and coated granulated calcium iodate anhydrous as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om re-godkjenning av tre jodpreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at alle tre preparatene er effektive jodkilder til alle dyrearter og at de ikke medfører fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. EFSA foreslo imidlertid at største tillatte mengde i fôr til drøvtyggere i melkeproduksjon, verpehøner, hest, hund og katt burde reduseres, mens den eksisterende grenseverdiene kunne opprettholdes til alle andre dyrearter. Begrunnelsen var at jod blir overført fra fôr til dyr og så til egg og melk, og kunne føre til for stor jodtilførsel til småunger. For hest, hund og katt var det toleranser som ble lagt til grunn. Etter diskusjoner i SCPAFF, Section Animal Nutrition i flere møter ble det enighet om at de eksisterende grenseverdiene for jod i fôr til alle dyrearter opprettholdes, og de er tatt inn i forslaget til rettsakt. Det er imidlertid også tatt inn anbefalte grenseverdier for innhold i fullfôr til drøvtyggere i melkeproduksjon, verpehøner, hest, hund og katt. Dette er grensene for størsteinnhold EFSA foreslo. Preparatene skal alltid blandes inn i fôr i form av premiks. For jodpreparater som ikke er granulert, er det tatt med spesielle HMS-bestemmelser for å sikre de som arbeider med preparatene ikke skal bli utsatt for helsemessige farer (støv) ved håndtering av dem.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene siden den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og derfor er de gitt en overgangsordning. Da kan lagervare av preparatene og premikser og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 24. juni 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er en re-godkjenning av eksisterende preparater og grenseverdiene for tilsetning til fôr opprettholdes. Fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke preparatene som før. Overgangsordningen som er gitt for restlagre av preparater og fôrblandinger er positivt både kostnads- og ressursmessig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenninge, og alle bruksbetingelsene for jodpreparatene er uendret. Godkjenningen betyr at de  fortsatt kan brukes som før. Med en overgangordning kan også restlager brukes opp på en fornuftig, ressursvennlig måte. Mattilsynet ga innspill i diskusjonen for å beholde eksisterende grenseverdier for tilsetting av jod i fôr til alle dyrearter. Det er heller jodmangel enn for mye jod i kosten som er problemet i Norge, slik det er i mange andre EØS-land.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0861
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 19.06.2015
Dato returnert standardskjema: 19.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker