Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1152 av 14. juli 2015 om godkjenningen av tocoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (delta-rike) og alfa-tokoferol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing regulation (EU) 2015/1152 of 14 July 2015 concerning the authorisation of tocopherol extracts from vegetable oils, tocopherol rich extracts from vegetable oils (delta rich) and alpha-tocopherol as feed additves for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er gitt re-godkjenning av flere naturlige tocoferolekstrakter som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antioksidanter. Ekstraktene inneholder de aktive stoffene alfa-, beta-, gamma- og delta-tokoferoler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, og viser at stoffene har antioksidativ virkning. Bruken medfører ingen fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Det er ikke satt grenseverdier for innhold i fôr til noen dyrearter. Tocoferoler og deres salter er tidligere godkjent som vitamin E, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Da det ikke er helt identiske preparater, har de fått ulike identifikasjonsnr. i de ulike funksjonelle gruppene. Re-godkjenningen av tocoferolekstraktene her gjelder i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og derfor er de gitt en overgangsordning. Da kan lagervare av preparatene og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 4. august 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er en re-godkjenning, og fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke preparatene som før, bare med små endringer i merkekravene . Restlagrene produsert etter tidligere godkjenning kan brukes opp innen en gitt tidsfrist og på visse betingelser. Dette er god ressursutnyttelse for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenning og bruken av tilsetningsstoffet vil være som før, uten spesielle konsekvenser for noen, bortsett fra små endringer i merkekravene. Å kunne bruke opp restlager av preparatene og produsert vare der de inngår innen gitte frister og på visse betingelser, er et positivt bidrag til kostnadssparing og ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1152
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1152

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 19.06.2015
Dato returnert standardskjema: 19.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 242/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker